Velkommen

Fra krudt & kugler til kunst & kultur

 

Nærhed & naturen

 

Halsnæs har det hele

Velkommen til Halsnæs Kunstmuseum

 

Halsnæs Kunstmuseum er en forening, der arbejder på at skabe en unik

samling af kunstværker, alle med relation til Halsnæs.

Foreningen har endnu ikke en bygning, som museet kan

eksistere i, men arrangerer udstillinger rundt omkring.

Foreningen arbejder på at få et sted til faste og skiftende udstillinger.

 

Foreningen ejer p.t. 120 værker, som er doneret af private.

Derudover arbejder foreningen på at registrere værker i privat eje

med relation til Halsnæs. Det er så håbet, at foreningen kan låne

disse værker, når der arrangeres en udstilling, hvor dette eller

hint kunstværk er relevant for udstillingen.

 

Området, der i dag er Halsnæs Kommune, har altid virket

tiltrækkende på forskellige kunstnere. Nogle er mere

kendte end andre. Sådan har det været og sådan

er det stadig. Derfor er både den ældre som den nyere

kunst repræsenteret i museets samling.

 

Halsnæs Kunstmuseums vision er at præsentere

mange af de forskellige kunstnere, der har en

relation til området, og som på den måde er

en del af egnens mere visuelle historie.

 

Klik ind på de forskellige emner og skriv

gerne til museet, hvis der er spørgsmål.

 

Eller hvis man vil være støttemedlem.

 

 

Foreningen har i øjeblikket 59 medlemmer.

Det koster 200,- om året at være medlem.

 

Du kan blive medlem, og støtte det gode arbejde ved at indbetale 200,- på konto i Jyske Bank

reg. nr. 5031 konto nr. 1388263

 

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagerst fra venstre:

Mogens V. Pedersen, Torben Skaaning, Leif Nielsen, Erik Kragh, Robert McLean

Forrest fra venstre

Jens Erik Forsmann, Anna Gade Midtiby, Hans-Jørgen Højvælde

 

Bestyrelsesmedlemmer: Jens Erik Forsmann, Anna Gade Midtiby, Robert McLean, Erik Kragh og Leif Nielsen

 

Formand: Jens Erik Forsmann

m_forsmann@hotmail.com

 

Næstformand: Robert McLean.

contact@mclean.dk;

 

Kasserer: Erik Kragh.

 

Bestyrelsessuppleanter: Hans-Jørgen Højvælde, Mogens Verner Pedersen og Torben Skaaning

 

Revisor: Otto Pedersen

 

Revisor suppleant: Ole Østergaard

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for Foreningen Halsnæs Kunstmuseum.

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold: Foreningens navn er Foreningen Halsnæs Kunstmuseum.

Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2. Formål: Foreningens formål er at registrere, formidle og indsamle billedkunst – såvel den ældre som den nutidige -

med relation til Halsnæs Kommune.

§ 3. Organisation:

 

Generalforsamling

 

Foreningen Halsnæs Kunstmuseums øverste myndighed er Generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel med e-mail til medlemmerne.

Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden.

 

Hvert medlemskab giver ret til én stemme.

Der kan afgives stemme med skriftlig fuldmagt, men hvert medlem kan kun stemme med én fuldmagt.

 

Der afholdes årlig ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

 

Beslutninger på generalforsamlinger (og i bestyrelsen) vedtages med almindeligt stemmeflertal (se dog §§ 7 & 9). I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning (v. formanden) til godkendelse.

3.Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.Fremlæggelse og godkendelse af budget.

5.Fastsættelse af kontingent.

6.Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. Forslagenes ordlyd skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).

8.Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.Eventuelt.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal i bestyresen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom.

 

Bestyrelse.

 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Foreningen Halsnæs Kunstmuseum og udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen består af 5 personer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Derudover kan Halsnæs Kommune udpege et bestyrelsesmedlem, der kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Udpegningen af dette bestyrelsesmedlem følger den kommunale valgperiode på 4 år.

Foreningen Halsnæs Kunstmuseum retter i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalg henvendelse til Halsnæs Kommune med forespørgsel om kommunen ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem.

 

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at der hvert år afgår 2 medlemmer.

Endvidere skal der vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor samt 1 suppleant for denne. Suppleant(er) og revisor vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg til alle poster kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.

 

Tegningsregler.

 

Formanden og et andet generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem tegner i fællesskab foreningen.

 

§ 4. Medlemsskab: Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er gældende for ét regnskabsår ad gangen.

 

§5. Kontingent. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§6. Finansiering: Foreningen søger endvidere finansiering gennem sponsorater, offentlige og private fonde samt private bidragsydere.

§7. Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer.

§ 8. Regnskab: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§9. Opløsning: Opløsning af ”Foreningen Halsnæs Kunstmuseum” kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. Opløsningen skal herefter godkendes med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens midler og aktiver til Halsnæs Kommune.

 

 

 

Vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling i ”Krudthuset” d. 30. april 2014.

 

 

 

 

 

………………………………….. ………………………………..

Leif Nielsen Robert McLean

Formand Næstformand

 

 

 

 

Med venlig hilsen Halsnæs Kunstmuseum.