Arrangementer

Fra krudt & kugler til kunst & kultur


Nærhed & naturen


Halsnæs har det hele

Udstillingen er forlænget til og med

lørdag d. 2. november kl 16.




Der var travlhed til det sidste, men det lykkedes at få gjort Vognporten klar til åbning og fernisering søndag d. 1. september.

Formand Jens-Erik Forsmann ønskede velkommen til de mange fremmødte, og talte om foreningens visioner for Vognporten.


Helle Lunderød åbnede udstillingen med en god og interessant tale om kanalens 300 års historie. 



Referat fra Generalforsamling 2. april 2019 


Referat af Generalforsamling i Halsnæs Kunstmuseum d. 27 marts 2019 kl. 19.30 


Hele bestyrelsen var tilstede undtagen Robert  McLean som meldte afbud. 

Leif Nielsen medlem af Halsnæs Kunstmuseum deltog. 


1) Valg af dirigent 

Mogens blev valgt til dirigent.

Mogens slog fast at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2) Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Jens Erik fortæller at Søren Wûrtz har meddelt, at vores sag vedr. Vognporten kommer på byrådsmødet d. 3 april. 

I september i år vil vi låne Vognporten til at lave en temaudstilling med billeder fra kanalen, som i år fejrer 300 år. Dette vil vi gøre, om vi har fået Vognporten eller ej. 

Jens Erik fortæller også, at arbejdet omkring Vognporten har været et langt sejt træk det sidste stykke tid, da vi har følt, at vi har været tættere på at få Vognporten end lige nu. Vi kan kun vente og se hvad der sker.

Jens Erik har fat i nogen, som vil være med til at sponsorere gårdhaven ved Vognporten. 

Det er vigtigt, at vi får flere medlemmer, end vi har nu, men meget afhænger af, om vi får Vognporten, så vi har et fast sted at relatere til.

Formandens beretning blev godkendt.


3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Erik fremlagde regnskabet som godkendtes.


4) Fremlæggelse og godkendelse af budget

Erik fremlagde budget, som godkendtes med småjusteringer.


5) Fastlæggelse af kontingent 

Årligt kontingent  på 200 pr. medlem vedtaget. 


6) Behandling af forslag fra bestyrelse og indkomne forslag .

Leif Nielsen gennemgår sine indsendte forslag vedr. navn til vores fremtidige kunstmuseum. Leif foreslår følgende i ikke prioriteret rækkefølge: ART-værk, ART-Værket eller ART-porten. 

Leif har også forslag til: Foreningen udgiver en bog/ årbog om forhenværende og nulevende kunstnere, der har relationer til Halsnæs. For at skaffe flere medlemmer kontaktes kunstnere med tilknytning til området med spørgsmålet, om de vil være medlem, donere et par billeder og få omtale i tidligere nævnte årbog.

Vi skal være mere synlige. Det foreslåes at vi udsender et nyhedsbrev til medlemmer hver anden måned, om hvad vi laver. Og det besluttes, at vi ca. en gang månedligt sender en artikel  plus billede af kunstner ud i offentligheden.

Eva Hvelplund sender et forslag om navn til vores kunstmuseum:

Kunstkammer Vognporten, eller Halsnæs Kunstkammer Vognporten. 

Robert McLean  sender et forslag:

Skjoldborg Kunstsamling Vognporten .

Hans Jørgen Højvælde sender forslag:

1. VOGNPORTEN Halsnæs museet for lokal kunst (foreningen for Halsnæs Kunstmuseum)

2. VOGNPORTEN Halsnæs museet for lokal kunst.

3. VOGNPORTEN Halsnæs- samlingen af lokal kunst.

4. VOGNPORTEN Den lokale kunst fortæller historien.

5. Kunsten som historiefortæller i VOGNPORTEN. 

Mogens Pedersen sender forslag:

VOGNPORTEN Center for lokal kunst i Halsnæs.

VOGNPORTEN Halsnæs Kunstcenter.


7) Valg af bestyrelse og suppleanter .

Torben Skaaning, Mogens Pedersen og Anna Gade Midtiby fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. Hans Jørgen Højvælde fortsætter som suppleant.


8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Eli Døssing fortsætter og Gunnar Midtiby bliver revisorsuppleant. 


9) Evt. 

Leif Nielsen har en vandrepokal, som kunne bruges som årets kunstnerpokal til en kunstner i kommunen. 


Tak for de indkomne forslag fra medlemmerne.

De indkomne forslag vil blive vendt og debatteret på vores næste bestyrelsesmøde .


Referent 

Anna Gade Midtiby, 27 marts, 2019