Velkommen

Velkommen til Halsnæs Kunstmuseum 

 

Halsnæs Kunstmuseum er stiftet i 2012 som en forening, der arbejder på at skabe en unik 

samling af kunstværker, som alle har en relation til Halsnæs. 

Halsnæs Kunstmuseum afvikler sine udstillinger i den historiske bygning Vognporten, der ligger mellem Skjoldborg og Valseværksstræde med adressen: Vognporten, Valseværksstræde 5b, 3300 Frederiksværk. 

  

Kunstmuseet har herudover part i en anden kommunal foreningsejendom på Krudtværksområdet. Her opbevares billedarkivet, som i 2024 omfatter ca. 250 indrammede kunstværker samt et lignende antal uindrammede. 

 

Det geografiske område Halsnæs-halvøen og landområdet mellem Kattegat, Arresøen og Roskilde Fjord, som i dag er Halsnæs Kommune, har altid virket tiltrækkende på forskellige kunstnere og fungerede i begyndelsen af det 19. århundrede som del af kunstnerkoloniernes glansperiode. 

Den kunstneriske udfoldelse på egnen har gennem tiderne holdt ved, og få har vel som kunstnerne formået at fastholde den kulturelle udvikling på papir og lærred. 

Ikke alle kunstnere er lige kendte og berømte, men alle er interessante for sin tid, og kun eftertiden kan vurdere den kunstskat, som er efterladt. 

 

Halsnæs Kunstmuseum oppebærer udover husrum ingen faste lokale økonomiske tilskud. 

Foreningens bestyrelse og medarbejdere honoreres ikke på nogen måde. 

Foreningens økonomi baseres på medlemmers kontingent, firmaers og institutioners sponsorater samt gaver og anden støtte. 

 

Årskontingent til Halsnæs Kunstmuseum er pt (2024) 

Enkeltmedlem: 200 kr 

Husstandsmedlem: 350 kr  

Unge under 25 år: 150 kr 

Firma eller institution: 500 kr 

 

Medlemskab tegnes ved at indsætte kontingent på foreningens konto i   

  

Sparekassen Sjælland-Fyn reg. nr. 0553 konto nr. 119717 

NB oplys venligst email-adresse. 

 

Bestyrelsen 2023

Desuden:


Mogens V Pedersen, bestyrelsesmedlem


Jelena Zivkovic, suppleantJens Erik Forsmann

Formand

m_forsmann@hotmail.com


Torben Skaaning

Næstformand

Erik Kragh

Kasserer

Hans Jørgen Højvælde

Bestyrelsesmedlem

Lis Leveau

Suppleant

Jytte Møller

Bestyrelsesmedlem

Vedtægt for Foreningen Halsnæs Kunstmuseum 

 

 

 

 • 1. Navn og tilhørsforhold: 

Foreningens navn er Foreningen Halsnæs Kunstmuseum 

Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune. 

 

 • 2. Formål: 

Foreningens formål er at indsamle, registrere og formidle billedkunst, der har relation til Halsnæs Kommune. 

 

 • 3. Medlemskab: 

Som medlem kan enhver optages, som ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskab kan tegnes som enkeltperson, husstand, ung u/25, forening, virksomhed og institution. 

Medlemskab er gældende for et regnskabsår ad gangen. 

 

 • 4. Eksklusion:

Et medlem kan ekskluderes, hvis bestyrelsen finder, at vedkommende modarbejder foreningens formål. En eksklusion skal altid drøftes på næste generalforsamling, som træffer endelig beslutning. 

 

 • 5. Kontingent:

Alle medlemmer af foreningen er pligtige til at betale kontingent. Kontingentet, som besluttes på generalforsamlingen, gælder i det følgende kalenderår. 

Årskontingentet kan have forskellig størrelse i forhold til medlemskategori. 

 

 • 6. Generalforsamling:

Foreningen Halsnæs Kunstmuseums øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.  

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden. 

  

Hvert medlemskab giver ret til én stemme. 

Der kan afgives stemme med skriftlig fuldmagt, men hvert medlem kan kun stemme med én fuldmagt. 

  

Beslutninger på generalforsamlinger (og i bestyrelsen) vedtages med almindeligt stemmeflertal (se dog §§ 9 & 10). I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

  

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. 2. Bestyrelsens beretning (v. formanden) til godkendelse.
 3. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
 5. 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. Forslagenes ordlyd skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.
 7. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).
 8. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. 9. Eventuelt.

  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal i bestyresen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. 

 

 • 7. Bestyrelsen: 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Foreningen Halsnæs Kunstmuseum og udarbejder regnskab og budget. 

Bestyrelsen består af 5 personer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Derudover kan Halsnæs Kommune udpege et bestyrelsesmedlem, der kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Udpegningen af dette bestyrelsesmedlem følger den kommunale valgperiode på 4 år. 

Foreningen Halsnæs Kunstmuseum retter i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalg henvendelse til Halsnæs Kommune med forespørgsel om kommunen ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem. 

  

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at der hvert år afgår 2 el. 3 medlemmer. 

Endvidere skal der vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor samt 1 suppleant for denne. Suppleant(er) og revisor vælges for 1 år ad gangen. 

Genvalg til alle poster kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 

  

 • 8. Økonomi:

Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. 

Kassereren fremlægger årsregnskabet for bestyrelsen inden det videreekspederes til foreningens revisor. 

 

Foreningens revisor kontrollerer om årsregnskabet er rigtigt og at bilagene forefindes. 

 

Tegningsregler og hæftelse. 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ve optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom. 
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

Finansiering: Foreningen søger endvidere finansiering gennem sponsorater, offentlige og private fonde samt private bidragydere. 

 

 • 9. Vedtægtsændringer: 

Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne senest ved indkaldelse til generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. 

 

 • 10. Opløsning: 

Opløsning af ”Foreningen Halsnæs Kunstmuseum” kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. Opløsningen skal herefter godkendes med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling. 

Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens midler og aktiver til Halsnæs Kommune. 

  

  

  

Vedtaget på foreningens generalforsamling d. 29. marts 2023. 

  

Kontakt foreningen

 
 
 
 

Halsnæs Kunstmuseum

Vognporten

Valseværksstræde 5

Frederiksværk

mail@halsnaes-kunstmuseum.dk

Kontakt webmaster for ændringer, tilføjelser mm sms 2346 6008