Velkommen

Referat fra generalforsamlingen 30. marts 2022 nederst på denne side

Velkommen til Halsnæs Kunstmuseum

 

Halsnæs Kunstmuseum er en forening, der arbejder på at skabe en unik

samling af kunstværker, alle med relation til Halsnæs.

Foreningen har i 2022 fået en bygning, som museet kan eksistere i,

nemlig Vognporten, Valseværksgade 14 i Frederiksværk. 

 

Foreningen ejer p.t. 120 værker, som er doneret af private.

Derudover arbejder foreningen på at registrere værker i privat eje med relation til Halsnæs. Det er så håbet, at foreningen kan låne disse værker, når der arrangeres en udstilling, hvor dette eller hint kunstværk er relevant for udstillingen.

 

Området, der i dag er Halsnæs Kommune, har altid virket tiltrækkende på forskellige kunstnere. Nogle er mere kendte end andre. Sådan har det været og sådan er det stadig. Derfor er både den ældre som den nyere

kunst repræsenteret i museets samling.

 

Halsnæs Kunstmuseums vision er at præsentere mange af de forskellige kunstnere, der har en relation til området, og som på den måde er  en del af egnens mere visuelle historie.

 

Klik ind på de forskellige emner og skriv gerne til museet, hvis der er spørgsmål.

 

Eller hvis man vil være støttemedlem.

 

Foreningen har i øjeblikket 59 medlemmer.

Det koster 200,- om året at være medlem.

 

Du kan blive medlem, og støtte det gode arbejde ved at indbetale 200,- på konto i Sparekassen Sjælland-Fyn reg. nr. 0553 konto nr. 119717 

 

 

 

 

Vedtægter for  

Foreningen Halsnæs Kunstmuseum 

  

 

 

 • 1. Navn og tilhørsforhold: 

Foreningens navn er Foreningen Halsnæs Kunstmuseum 

Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune. 

 

 • 2. Formål: 

Foreningens formål er at indsamle, registrere og formidle billedkunst, der har relation til Halsnæs Kommune. 

 

 • 3.Medlemskab: 

Som medlem kan enhver optages, som ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskab kan tegnes af såvel enkeltpersoner, andre foreninger, virksomheder og organisationer. 

Medlemskab er gældende for et regnskabsår ad gangen. 

 

 • 4. Eksklusion:

Et medlem kan ekskluderes, hvis bestyrelsen finder, at vedkommende modarbejder foreningens formål. En eksklusion skal altid drøftes på næste generalforsamling, som træffer endelig beslutning. 

 

 • 5. Kontingent:

Alle medlemmer af foreningen skalbetale kontingent. Kontingentet, som besluttes på generalforsamlingen, gælder i det løbende kalenderår. 

Årskontingentet kan have forskellig størrelse i forhold til medlemskategori. 

 

 • 6. Generalforsamling:

Foreningen Halsnæs Kunstmuseums øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.  

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden. 

  

Hvert medlemskab giver ret til én stemme. 

Der kan afgives stemme med skriftlig fuldmagt, men hvert medlem kan kun stemme med én fuldmagt. 

  

Beslutninger på generalforsamlinger (og i bestyrelsen) vedtages med almindeligt stemmeflertal (se dog §§ 9 & 10). I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

  

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  

 1.  Valgaf dirigent.
 2.  Bestyrelsensberetning (v. formanden) til godkendelse.
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af budget.
 5.  Fastsættelse af kontingent.
 6.  Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. Forslagenes ordlyd skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).
 8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9.  Eventuelt.

  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyresen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. 

 

 • 7.Bestyrelsen: 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Foreningen Halsnæs Kunstmuseum og udarbejder regnskab og budget. 

Bestyrelsen består af 5 personer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Derudover kan Halsnæs Kommune udpege et bestyrelsesmedlem, der kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Udpegningen af dette bestyrelsesmedlem følger den kommunale valgperiode på 4 år. 

Foreningen Halsnæs Kunstmuseum retter i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalg henvendelse til Halsnæs Kommune med forespørgsel om kommunen ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem. 

  

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at der hvert år afgår 2 el. 3 medlemmer. 

Endvidere skal der vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor samt 1 suppleant for denne. Suppleant(er) og revisor vælges for 1 år ad gangen. 

Genvalg til alle poster kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 

  

 • 8. Økonomi:

Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. 

Kassereren fremlægger årsregnskabet for bestyrelsen inden det videreekspederes til foreningens revisor. 

 

Foreningens revisor kontrollerer om årsregnskabet er rigtigt og at bilagene forefindes. 

 

Tegningsregler. 

Formanden og et andet bestyrelsesmedlem tegner i det daglige arbejde foreningen. 

Ved konstitueringen kan der gives kassereren fuldmagt til at varetage bankforretninger op til 10.000 kr  

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

  

Finansiering: Foreningen søger endvidere finansiering gennem sponsorater, offentlige og private fonde samt private bidragydere. 

 

 • 9. Vedtægtsændringer: 

Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne senest ved indkaldelse til generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. 

 

 • 10. Opløsning: 

Opløsning af ”Foreningen Halsnæs Kunstmuseum” kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. Opløsningen skal herefter godkendes med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling. 

Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens midler og aktiver til Halsnæs Kommune. 

  

  

  

Vedtaget på foreningens generalforsamling d. 28. september 2021. 


 

 

Bestyrelsen 2022

Jens Erik Forsmann

Formand

m_forsmann@hotmail.com


Torben Skaaning

Næstformand:

Erik Kragh

Kasserer:

Hans Jørgen Højvælde

Bestyrelsesmedlem

Anna Gade Midtiby

Bestyrelsesmedlem

Lis Leveau

Suppleant

Robert McLean

Suppleant

Desuden:


Mogens V Pedersen

Bestyrelsesmedlem


Jelena Zivkovic

SuppleantReferat generalforsamling 30. marts 2022

Halsnæs Kunstmuseum


Generalforsamling den 30. marts 2022, kl. 19 i Krudthuset


Jens Erik (JE) bød kort velkommen til de fremmødte 10 medlemmer af HKM (lidt senere stødte
endnu én til ☺ ). JE havde snakket med Robert, og Erik (EK) havde en hilsen med fra Anna. De
meldte begge afbud, men ville dog gerne fortsætte i Foreningen.

Derefter gik vi over til selve dagsordenen.


Pkt. 1. Valg af dirigent og referent. Hans-Jørgen (HJ) blev valgt til dirigent, og Torben (TS) til at
skrive referat.

HJ konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig.


Pkt. 2 Bestyrelsens beretning. Formanden, (JE), fortalte om Kommunens planer med Vognporten.
Vi har fået tildelt plads i bygningen, men skal dele den med 2 andre foreninger, nemlig ”Kulturelt
Samråd” og Krolffolket. I grove træk vil det sige, at vi får rådighed over stueetagen, mens de to
andre okkuperer 1. salen. JE udtrykte bekymring over, hvorledes dette samspil kommer til at
udfolde sig, da foreningerne jo har meget forskellige interesser. Krolffolket ønsker sig et hyggeligt
(lukket) klubhus, mens vi jo ønsker at være et kulturcenter, med fri adgang for kommunens
borgere, og også gerne for mange turister.
JE har skrevet til Kommunen om dette dilemma, men har – endnu ikke – fået respons. JE har, i den
forbindelse, også nævnt at kravet om max. 25 personer i stuelokalet er urealistisk, og at det bør
revurderes. Benyttelse af Gårdhaven må også tages op til fornyet overvejelse.
Kommunen er nu gået i gang med forberedelserne til istandsættelse, og ombygning af Vognporten
– arbejder, som de forventer afsluttes i maj i år.
JE har kontakt med Carsten Kromann (CK) vedrørende fugleskydningsplatterne. CK har lovet at
finde listen over de gamle medlemmer, således at de – eller deres familier – kan kontaktes for at
få vedhæftet oplysninger/”gode” historier til de enkelte platter. JE følger op på dette.
JE nævnte, at vi også burde overveje at (gen-)udføre en udstilling af J. Orgilvie i forbindelse med
dennes 50-års dødsår. JE og Jelena (Jel) har planlagt, at Jel kunne skrive en længere artikel om
Orgilvie, som kunne danne grundlag for udstillingen, og bruges som ”reklame” i aviserne.
Vores tidligere diskussion om ændring af Foreningens navn er sat lidt på stand by, da vi jo ikke
længere er alene om Vognporten.
JE har også drøftet muligheden for at Jel kunne være os behjælpelig med at udføre en hverve-flyer,
som vi kunne uddele til mulige nye medlemmer og fremtidige sponsorer.
Til sidst takkede JE Leif Nielsen (LN) for gavmild donation af bøger, billede m.m. til fri brug af HKM.
Efter Bestyrelsens beretning var der nogle kommentarer. LN udtrykte tak til JE for den store
indsats han har ydet. Dernæst anførte han, at selvom ”de lærde” ikke mente at skydeplatterne var
kunst, så fortalte de over 120 års historie fra Frederiksværk og omegn, og han mente at det faldt i
god tråd med HKM´s formål at udstille dem. Han mente også at Orgilvie-udstilling var en god ide.
Han nævnte også, at der altid er muligheder for at søge fondsmidler, hvis vi skulle ønske at
erhverve specielt dyre malerier. EK fremførte at malerierne ofte sælges så hurtigt, at der slet ikke
er tid til at søge fondsmidler – en proces, der erfaringsmæssigt tage lang tid.
Til sidst gentog LN, hvad han tidligere har sagt, nemlig at vi skal gøre mere for at synliggøre HKM.
Elna (El) var enig i dette, men fremførte at vi skal arbejde mere på at skaffe sponsorer med penge,
da vores medlemskontingenter jo ikke rækker så langt.
Jel fortalte om sin baggrund for at kunne hjælpe os med at udfærdige pjecer, flyers og eventuelt
opdatere vores hjemmeside. Hun kender kunstnermiljøet, og har arbejdet med formidling på
Industrimuseet. Meget brugbart ☺.
Derefter blev formandens beretning godkendt.


Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab og budget. EK fortalte, at han ikke mente at det var relevant med
udarbejdelse af budget, da det aldrig blev brugt til noget fornuftigt. Dette blev accepteret.
Vi har nu 38 medlemmer.
EK gennemgik de enkelte poster i regnskabet, som kan ses på vores hjemmeside.
Der var nogen snak om de – relative – høje bankudgifter. Er der mulighed for at reducere dem?
Mogens (Mo) nævnte at de havde fået en specielrabat i hans lokale Vejforening. LN foreslog at
opsige kontoen, og i stedet lade kassereren oprette en privat – og meget billigere – konto i sit eget
navn. H-J fremførte at det kunne give problemer, når man ansøgte midler: disse tildeles ikke til
private personer! Altså må vi acceptere tingenes tilstand.
Derefter blev regnskabet godkendt.


Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingent. EK foreslog uændret kontingent på 200 kr. pr. person pr. år.
Dette blev vedtaget.
Efterfølgende var der nogen snak om personlig kontingent, kontra husstandskontingent. Da det
kræver en ændring i Vedtægterne, kan det først besluttes på en generalforsamling. Der var dog
stemning for at fastholde det personlige kontingent på de 200 kr., og så – måske – 300 kr. pr.
husstand.


Pkt. 5. Indkomne forslag. Der var ingen forslag på dagsordenen.


Pkt. 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, og revision. Valg til bestyrelse: Genvalg af Erik, Mogens og
Torben.
Valg som suppleanter: Genvalg af Lis og Robert, nyvalg af Jelena.
EK oplyste, at Gunnar var villig til genvalg som revisor, og Eli som revisorsuppleant.
Alle blev valgt med applaus.
Anni Andersen (AA) tilbød sin hjælp, hvis - og når - der var brug for det.


Pkt. 7. Eventuelt. AA spurgte ind til fordelingen mellem foreningerne i Vognporten. H-J skitserede
kommunens planer, og supplerede med at fortælle, at en del af foreningerne i Kulturelt Samråd jo
havde til huse i andre af kommunens bygninger i Krudtværksområdet. Derudover arbejdede man
intensivt på andre muligheder.
JE udtrykte igen sin bekymring for konflikter blandt brugerne, men H-J mente at vi måtte se at få
det bedst mulige ud af situationen, da der jo ikke findes noget (realistisk) alternativ.


Generalforsamlingen sluttede ved 21.15 tiden


Ref.: Torben

Kontakt foreningen

 
 
 
 

Kontakt webmaster for ændringer, tilføjelser mm sms 2346 6008