Velkommen

Referat fra generalforsamlingen 28.september 2021 nederst på denne side

Velkommen til Halsnæs Kunstmuseum

 

Halsnæs Kunstmuseum er en forening, der arbejder på at skabe en unik

samling af kunstværker, alle med relation til Halsnæs.

Foreningen har endnu ikke en bygning, som museet kan eksistere i, men arrangerer udstillinger rundt omkring.

Foreningen arbejder på at få et sted til faste og skiftende udstillinger.

 

Foreningen ejer p.t. 120 værker, som er doneret af private.

Derudover arbejder foreningen på at registrere værker i privat eje med relation til Halsnæs. Det er så håbet, at foreningen kan låne disse værker, når der arrangeres en udstilling, hvor dette eller hint kunstværk er relevant for udstillingen.

 

Området, der i dag er Halsnæs Kommune, har altid virket tiltrækkende på forskellige kunstnere. Nogle er mere kendte end andre. Sådan har det været og sådan er det stadig. Derfor er både den ældre som den nyere

kunst repræsenteret i museets samling.

 

Halsnæs Kunstmuseums vision er at præsentere mange af de forskellige kunstnere, der har en relation til området, og som på den måde er  en del af egnens mere visuelle historie.

 

Klik ind på de forskellige emner og skriv gerne til museet, hvis der er spørgsmål.

 

Eller hvis man vil være støttemedlem.

 

Foreningen har i øjeblikket 59 medlemmer.

Det koster 200,- om året at være medlem.

 

Du kan blive medlem, og støtte det gode arbejde ved at indbetale 200,- på konto i Sparekassen Sjælland-Fyn reg. nr. 0553 konto nr. 119717 

 

Bestyrelsen 2021

 

Bagerst fra venstre: Jens Erik Forsmann, Anna Gade Midtiby, Hans-Jørgen Højvælde, Erik Kragh

Forrest fra venstre: Robert McLean, Mogens V. Pedersen, Torben Skaaning.

 

Formand: Jens Erik Forsmann

m_forsmann@hotmail.com 

 

Næstformand: Torben Skaaning

 

Kasserer: Erik Kragh.


 

 

 

 

Vedtægter for  

Foreningen Halsnæs Kunstmuseum 

  

 

 

 • 1. Navn og tilhørsforhold: 

Foreningens navn er Foreningen Halsnæs Kunstmuseum 

Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune. 

 

 • 2. Formål: 

Foreningens formål er at indsamle, registrere og formidle billedkunst, der har relation til Halsnæs Kommune. 

 

 • 3.Medlemskab: 

Som medlem kan enhver optages, som ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskab kan tegnes af såvel enkeltpersoner, andre foreninger, virksomheder og organisationer. 

Medlemskab er gældende for et regnskabsår ad gangen. 

 

 • 4. Eksklusion:

Et medlem kan ekskluderes, hvis bestyrelsen finder, at vedkommende modarbejder foreningens formål. En eksklusion skal altid drøftes på næste generalforsamling, som træffer endelig beslutning. 

 

 • 5. Kontingent:

Alle medlemmer af foreningen skalbetale kontingent. Kontingentet, som besluttes på generalforsamlingen, gælder i det løbende kalenderår. 

Årskontingentet kan have forskellig størrelse i forhold til medlemskategori. 

 

 • 6. Generalforsamling:

Foreningen Halsnæs Kunstmuseums øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.  

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden. 

  

Hvert medlemskab giver ret til én stemme. 

Der kan afgives stemme med skriftlig fuldmagt, men hvert medlem kan kun stemme med én fuldmagt. 

  

Beslutninger på generalforsamlinger (og i bestyrelsen) vedtages med almindeligt stemmeflertal (se dog §§ 9 & 10). I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

  

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  

 1.  Valgaf dirigent.
 2.  Bestyrelsensberetning (v. formanden) til godkendelse.
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af budget.
 5.  Fastsættelse af kontingent.
 6.  Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. Forslagenes ordlyd skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).
 8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9.  Eventuelt.

  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyresen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. 

 

 • 7.Bestyrelsen: 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Foreningen Halsnæs Kunstmuseum og udarbejder regnskab og budget. 

Bestyrelsen består af 5 personer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Derudover kan Halsnæs Kommune udpege et bestyrelsesmedlem, der kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Udpegningen af dette bestyrelsesmedlem følger den kommunale valgperiode på 4 år. 

Foreningen Halsnæs Kunstmuseum retter i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalg henvendelse til Halsnæs Kommune med forespørgsel om kommunen ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem. 

  

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at der hvert år afgår 2 el. 3 medlemmer. 

Endvidere skal der vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor samt 1 suppleant for denne. Suppleant(er) og revisor vælges for 1 år ad gangen. 

Genvalg til alle poster kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 

  

 • 8. Økonomi:

Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. 

Kassereren fremlægger årsregnskabet for bestyrelsen inden det videreekspederes til foreningens revisor. 

 

Foreningens revisor kontrollerer om årsregnskabet er rigtigt og at bilagene forefindes. 

 

Tegningsregler. 

Formanden og et andet bestyrelsesmedlem tegner i det daglige arbejde foreningen. 

Ved konstitueringen kan der gives kassereren fuldmagt til at varetage bankforretninger op til 10.000 kr  

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

  

Finansiering: Foreningen søger endvidere finansiering gennem sponsorater, offentlige og private fonde samt private bidragydere. 

 

 • 9. Vedtægtsændringer: 

Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne senest ved indkaldelse til generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. 

 

 • 10. Opløsning: 

Opløsning af ”Foreningen Halsnæs Kunstmuseum” kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. Opløsningen skal herefter godkendes med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling. 

Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens midler og aktiver til Halsnæs Kommune. 

  

  

  

Vedtaget på foreningens generalforsamling d. 28. september 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Generalforsamling den 28. september 2021

 

Jens-Erik bød kort velkommen til de fremmødte 9 medlemmer af HKM, hvorefter vi gik over til selve Generalforsamlingens dagsorden: 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent. Erik Kragh (EK) blev valgt til dirigent, og Torben Skaaning (TS) blev bedt om at skrive referat. 

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden, Jens Erik (JE) lagde ud med at redegøre for sin egen situation gennem det det sidste halve år. Han følte ikke at han havde ikke haft det fornødne overskud til at røgte sit job som formand, og dermed havde forsømt Foreningen. Han var villig til at overlade jobbet til andre, hvis det kunne give en positiv effekt. 

Han var kørt træt i den langsommelige proces med at få Kommunens tilladelse til at benytte Vognporten, der nu igen var blevet forsinket af Kommunens ønske om, at vi skal dele den med krolffolkene, og med Kulturelt Samråd, som snart bliver hjemløse, da Kommunen har besluttet at nedrive deres nuværende hjemsted, Krudthuset. 

Der skal udarbejdes et oplæg til en aftale om denne deling på det møde, som Kommunen har indkaldt til - nu på torsdag. Der er lagt op til at krolffolkene og Kulturelt Samråd får rådighed over 1. salen, samt adgang til køkkenet og toilettet i stuen. Det vil kræve nogle bygningsmæssige ændringer, men det siger Kommunen at de er indstillet på at få udført. HKM må så – indtil videre – tage til takke med stuen, og måske lejlighedsvise udstillinger i det store rum på 1.sal. Derudover regner vi med fremtidig brug af gårdhaven, og har også stadig lovning på Patronmagasinet. 

JE fremførte, at så længe vi ikke har endeligt tilsagn om benyttelse af Vognporten, er vores muligheder for at opnå tilskud, donationer og sponsorater meget begrænsede, Det ærgrer ham voldsomt, at vi ikke har midler til at opkøbe relevant kunst fra Halsnæs, der bliver sat til salg, men som ”går vores næse forbi”. 

JE nævnte, at vi skulle arbejde videre med planer for fremtidige udstillinger. Som f.eks. samarbejde med Gjethuset, E-special, Tisvilde kunstnere, udstilling af Guldaldermalere, E. Sieverts malerier, og måske en supplerende Ogilvie udstilling. 

Udstillingerne på bibliotekerne giver os ikke noget særligt, så dem kan vi droppe. 

Derefter nævnte JE problemet med at ordet ”museum” indgår i Foreningens navn. Kommunen havde nævnt, at de ikke måtte støtte ”et museum”! Navnediskussionen blev dog udsat til et senere punkt på dagsordenen. 

 

Efter lidt snak om, hvorledes Billedkunstrådet var sammensat, og hvorledes det arbejdede – blev formandens beretning godkendt. 

 

Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter ( for 2019 og 2020). EK uddelte regnskabet for 2019, og gennemgik de enkelte poster. Regnskabsåret balancerede med et mindre underskud på 1.859 kr. 

 

Derefter gennemgik EK regnskabet og budgettet for 2020. Da der har været et kraftigt fald i antallet af medlemmer - med deraf mindre kontingentindtægter - udviste 2020 regnskabet et underskud på 5.285 kr. 

 

Det blev bemærket, at der er forholdsvis høje bankgebyrer. EK nævnte, at han nu havde sammenlagt vore to konti til kun én for at reducere disse udgifter, så vi – forhåbentlig – slipper lidt billigere fremover. 

TS bemærkede at der ikke var indlagt reserve i budgettet for 2021, men at man faktisk regnede med at opbruge al vor kapital i år. EK kunne godt se problemet, og foreslog at man så skar lidt ned på de øvrige udgifter. 

Hans-Jørgen (HJ) påpegede, at der ikke var taget højde for ekstra indtægter i 2021. Da vi véd at vi opnår noget tilskud, vil det også hjælpe på balancen. 

Derefter blev regnskaberne godkendt, med de ovennævnte kommentarer. 

 

Pkt. 4. Fremlæggelse af ændringsforslag til vedtægterne. EK udleverede kopier af de gamle vedtægter, samt Bestyrelsens ændringsforslag, og orienterede kort om indholdet. 

 

Ændringsforslaget blev godkendt. 

 

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag. Foreningen havde modtaget et forslag fra et af vore medlemmer, Jørgen Hallager, om revision af hele vores kontingentfastsættelse. Forslaget blev grundigt diskuteret, og man konkluderede at forslaget havde mange gode ideer, men at vi nok skulle vente lidt, før vi vedtog at iværksætte det. 

 

Pkt. 6. Fastlæggelse af kontingent. EK foreslog at vi fastholdt samme kontingent som de sidste år, nemlig 200,- kr. pr.person. 

Forslaget blev godkendt. 

 

Pkt. 7. Valg til bestyrelse og suppleanter. Da der var gået 2 år siden sidste Generalforsamling, var alle bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Leif Nielsen (LN) havde et længere indlæg, hvor han opfordrede Bestyrelsen til at lade sig genvælge, og gøre en kraftig indsats for at promovere Foreningen. Gøre alt for at holde fast i Vognporten, få genoplivet hjemmesiden, og få oprette en Facebook-gruppe, (hvor LN tilbød selv at gøre en energisk indsats), og etablere nogle spændende udstillinger. LN havde selv nogle gode ideer til nogle sådanne, og han tilbød tilmed at donere et stort antal af sine egne bøger til Foreningen, som så kunne sælge dem i forbindelse med udstillingerne. 

Efter denne pep-talk, meddelte samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer at de var villige til genvalg.  

Før mødet havde Anna Midtiby Gade sagt, at hun også var villig til genvalg. 

Foreningen havde intet hørt fra bestyrelsesmedlem Robert McLean, så man enedes om at foreslå ham som suppleant. 

Hans-Jørgen, som hidtil havde været suppleant, indvilligede i at stille op som bestyrelsesmedlem. 

 

Efter disse forhold var bragt i orden, blev Bestyrelsen (gen-)valgt, og består således af: 

Jens Erik Forsmann, Torben Skaaning, Erik Kragh, Anna Midtiby Gade, Mogens V. Pedersen og Hans-Jørgen Højvælde. 

Valgt til suppleanter blev: Robert Mclean, og – nyvalgt: Lis Leveau 

 

Da bestyrelsesmedlemmerne sidder for 2 år ad gangen, og ikke alle skal afgå/vælges på samme tid, besluttedes det at til næste år er følgende på valg: Erik og Torben, og (én til ?) 

 

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. EK oplyste, at både Gunnar og Eli var villige til genvalg. De blev genvalgt med applaus. 

 

Pkt 9. Eventuelt. LN nævnte, at det ville være en god ide at sende en meddelelse til lokalavisen om valget af den nye Bestyrelse. Det er vigtigt, at HMK er aktiv, og dermed synlig! 

Han oplyste endvidere, at han deltager i arbejdet om en bogudgivelse om kunst i Frederiksværk. Da han ikke kun vil beskrive nutidige kunstnere i byen, vil han gerne bruge (nogle af) vore billeder til at belyse lidt ældre kunst fra området. Alle var enige i, at det er en god ide, da det jo gælder om at få så megen PR som muligt. 

 

Derefter var der en livlig diskussion om Foreningens navn. Der var mange gode indlæg, men ikke nogen konklusion. Alle gode forslag er velkomne J. 

 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30 

Kontakt foreningen

 
 
 
 

Webmaster GGM