Velkommen

Referat fra generalforsamlingen 30. marts 2022 nederst på denne side

Velkommen til Halsnæs Kunstmuseum

 

Halsnæs Kunstmuseum er en forening, der arbejder på at skabe en unik

samling af kunstværker, alle med relation til Halsnæs.

Foreningen har endnu ikke en bygning, som museet kan eksistere i, men arrangerer udstillinger rundt omkring.

Foreningen arbejder på at få et sted til faste og skiftende udstillinger.

 

Foreningen ejer p.t. 120 værker, som er doneret af private.

Derudover arbejder foreningen på at registrere værker i privat eje med relation til Halsnæs. Det er så håbet, at foreningen kan låne disse værker, når der arrangeres en udstilling, hvor dette eller hint kunstværk er relevant for udstillingen.

 

Området, der i dag er Halsnæs Kommune, har altid virket tiltrækkende på forskellige kunstnere. Nogle er mere kendte end andre. Sådan har det været og sådan er det stadig. Derfor er både den ældre som den nyere

kunst repræsenteret i museets samling.

 

Halsnæs Kunstmuseums vision er at præsentere mange af de forskellige kunstnere, der har en relation til området, og som på den måde er  en del af egnens mere visuelle historie.

 

Klik ind på de forskellige emner og skriv gerne til museet, hvis der er spørgsmål.

 

Eller hvis man vil være støttemedlem.

 

Foreningen har i øjeblikket 59 medlemmer.

Det koster 200,- om året at være medlem.

 

Du kan blive medlem, og støtte det gode arbejde ved at indbetale 200,- på konto i Sparekassen Sjælland-Fyn reg. nr. 0553 konto nr. 119717 

 

Bestyrelsen 2022

 

 

Formand: Jens Erik Forsmann        m_forsmann@hotmail.com 

 

Næstformand: Torben Skaaning

 

Kasserer: Erik Kragh.


Desuden: 

Anna Gade Midtiby

Mogens V Pedersen

Hans Jørgen Højvælde


Suppleanter:

Jelena Zivkovic

Robert McLean

Lis Leveau


Billede på vej


 

 

 

 

Vedtægter for  

Foreningen Halsnæs Kunstmuseum 

  

 

 

 • 1. Navn og tilhørsforhold: 

Foreningens navn er Foreningen Halsnæs Kunstmuseum 

Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune. 

 

 • 2. Formål: 

Foreningens formål er at indsamle, registrere og formidle billedkunst, der har relation til Halsnæs Kommune. 

 

 • 3.Medlemskab: 

Som medlem kan enhver optages, som ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskab kan tegnes af såvel enkeltpersoner, andre foreninger, virksomheder og organisationer. 

Medlemskab er gældende for et regnskabsår ad gangen. 

 

 • 4. Eksklusion:

Et medlem kan ekskluderes, hvis bestyrelsen finder, at vedkommende modarbejder foreningens formål. En eksklusion skal altid drøftes på næste generalforsamling, som træffer endelig beslutning. 

 

 • 5. Kontingent:

Alle medlemmer af foreningen skalbetale kontingent. Kontingentet, som besluttes på generalforsamlingen, gælder i det løbende kalenderår. 

Årskontingentet kan have forskellig størrelse i forhold til medlemskategori. 

 

 • 6. Generalforsamling:

Foreningen Halsnæs Kunstmuseums øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.  

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden. 

  

Hvert medlemskab giver ret til én stemme. 

Der kan afgives stemme med skriftlig fuldmagt, men hvert medlem kan kun stemme med én fuldmagt. 

  

Beslutninger på generalforsamlinger (og i bestyrelsen) vedtages med almindeligt stemmeflertal (se dog §§ 9 & 10). I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

  

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  

 1.  Valgaf dirigent.
 2.  Bestyrelsensberetning (v. formanden) til godkendelse.
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af budget.
 5.  Fastsættelse af kontingent.
 6.  Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. Forslagenes ordlyd skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).
 8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9.  Eventuelt.

  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyresen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. 

 

 • 7.Bestyrelsen: 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Foreningen Halsnæs Kunstmuseum og udarbejder regnskab og budget. 

Bestyrelsen består af 5 personer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Derudover kan Halsnæs Kommune udpege et bestyrelsesmedlem, der kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Udpegningen af dette bestyrelsesmedlem følger den kommunale valgperiode på 4 år. 

Foreningen Halsnæs Kunstmuseum retter i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalg henvendelse til Halsnæs Kommune med forespørgsel om kommunen ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem. 

  

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at der hvert år afgår 2 el. 3 medlemmer. 

Endvidere skal der vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor samt 1 suppleant for denne. Suppleant(er) og revisor vælges for 1 år ad gangen. 

Genvalg til alle poster kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 

  

 • 8. Økonomi:

Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. 

Kassereren fremlægger årsregnskabet for bestyrelsen inden det videreekspederes til foreningens revisor. 

 

Foreningens revisor kontrollerer om årsregnskabet er rigtigt og at bilagene forefindes. 

 

Tegningsregler. 

Formanden og et andet bestyrelsesmedlem tegner i det daglige arbejde foreningen. 

Ved konstitueringen kan der gives kassereren fuldmagt til at varetage bankforretninger op til 10.000 kr  

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

  

Finansiering: Foreningen søger endvidere finansiering gennem sponsorater, offentlige og private fonde samt private bidragydere. 

 

 • 9. Vedtægtsændringer: 

Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne senest ved indkaldelse til generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. 

 

 • 10. Opløsning: 

Opløsning af ”Foreningen Halsnæs Kunstmuseum” kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. Opløsningen skal herefter godkendes med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling. 

Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens midler og aktiver til Halsnæs Kommune. 

  

  

  

Vedtaget på foreningens generalforsamling d. 28. september 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt foreningen

 
 
 
 

Kontakt webmaster for ændringer, tilføjelser mm sms 2346 6008